Pagina's
Producten
Algemene Voorwaarden

GroothandelSolar is onderdeel van De Jonge Techniek B.V.

 

Algemene Voorwaarden GroothandelSolar

Versie augustus 2023

 

 

1.              Definities

1.1.          In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

1.1.1.         GroothandelSolar: de besloten vennootschap De Jonge Techniek B.V., statutair gevestigd te Assen en kantoorhoudend te (9448 XA) Marswijkoord aan de Marswijkoord 7 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 85977012, tevens handelend onder de naam Groothandelsolar.

1.1.2.         Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.1.3.         Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen GroothandelSolar en Klant tot stand komt.

1.1.4.         Levering: de tussen Klant en GroothandelSolar overeengekomen levering en de daarbij door GroothandelSolar te leveren of geleverde goederen.

1.1.5.         Producten: zonne-installatiesystemen en/of alle zaken, hoe ook genaamd of aangeduid, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.

1.1.6.         Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van GroothandelSolar.

 

2.              Toepasselijkheid

2.1.          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen GroothandelSolar en de Klant. GroothandelSolar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2.2.          Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.3.          Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven  de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de desbetreffende bepaling in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.

2.4.          Wanneer een Overeenkomst tussen GroothandelSolar en Klant tot stand komt, is GroothandelSolar niet gebonden aan de algemene voorwaarden van Klant. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk door GroothandelSolar van de hand gewezen.


 

 

3.              Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomsten

3.1.          Alle door GroothandelSolar uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden en zijn gebaseerd op gegevens die de Klant aan GroothandelSolar heeft verstrekt.

3.2.          Een offerte of aanbod heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

3.3.          GroothandelSolar heeft te allen tijde het recht de vrijblijvende aanbieding of offerte tot kort (uiterlijk 24 uur) na de aanvaarding ervan te herroepen. GroothandelSolar heeft niet het recht de aanbieding of offerte te herroepen nadat een begin is gegeven aan de uitvoering van de Overeenkomst.

3.4.          Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten in het aanbod binden GroothandelSolar niet.

3.5.          Een Overeenkomst tussen GroothandelSolar en Klant komt tot stand indien Klant het aanbod van GroothandelSolar schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard. 

3.6.          Van deze Algemene Voorwaarden en het aanbod van GroothandelSolar afwijkende en/of aanvullende bepalingen zijn slechts bindend indien deze door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van GroothandelSolar schriftelijk of elektronisch is aanvaard.

3.7.          Indien GroothandelSolar in haar offertes/aanbiedingen te leveren Producten heeft opgenomen, baseert GroothandelSolar zich ten aanzien van deze Producten op de gegevens die door de producent of de leverancier van deze Producten aan hem zijn verstrekt wat betreft de gedragingen en de eigenschappen van deze Producten.

3.8.          De in de offertes van GroothandelSolar opgenomen specificaties, afmetingen, gewichten, tekeningen, berekeningen en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding van de te leveren Producten. Hieraan kan de Klant geen rechten ontlenen.

3.9.          Eventueel getoonde en/of verstrekte specificaties, afmetingen, gewichten, tekeningen, berekeningen en andere omschrijvingen van GroothandelSolar, mogen niet zonder toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van GroothandelSolar, door de Klant aan GroothandelSolar te worden geretourneerd en/of te worden verwijderd/vernietigd.

3.10.       Aan de informatie op websites, folders, flyers, kranten en in andere media waarop de Producten en/of diensten wordt gepromoot kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld als indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.


 

 

4.              Wijzigingen

4.1.          GroothandelSolar heeft te allen tijde het recht om Overeenkomsten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de Overeenkomst nadere voorwaarden te verbinden. Eventuele wijzigingen zullen altijd met de Klant worden gecommuniceerd.

4.2.          Indien nodig behoudt GroothandelSolar zich het recht voor om een vergelijkbaar en/of beter Product aan de Klant te leveren.

4.3.          Wijzigingen in de Overeenkomst door de Klant dienen tijdig en schriftelijk aan GroothandelSolar kenbaar te worden gemaakt. De wijzigingen in de Overeenkomst zijn pas van kracht wanneer GroothandelSolar de wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard. Indien de wijzigingen hogere kosten met zich meebrengen worden deze kosten aan de Klant doorberekend.

4.4.          Indien wijzigingen in de Overeenkomst door de Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst zal betekenen, is GroothandelSolar gerechtigd de gemaakte kosten bij de Klant in rekening te brengen.

 

5.              Herroepingsrecht

5.1.          Indien de Klant als consument een Overeenkomst met GroothandelSolar hebt gesloten die niet in een winkel maar ‘op afstand’ tot stand is gekomen, geldt het in dit artikel bepaalde.

5.2.          De Klant kan als consument de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Producten zijn geleverd overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

5.3.          Het herroepingsrecht is uitgesloten indien de Producten op basis van jouw specificaties zijn vervaardigd.

5.4.          De Klant kan gebruikmaken van het herroepingsrecht door binnen de in artikel 5.2 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van GroothandelSolar via info@groothandelsolar.com. GroothandelSolar zal dan het herroepingsformulier aan de Klant verstrekken.

5.5.          Gedurende de bedenktermijn dient de Klant zorgvuldig met de Producten om te gaan. Je mag de Producten alleen gebruiken en testen zoals men dat ook in een winkel zou doen. Na levering van de Producten is de Klant verantwoordelijk voor de Producten, waardoor (eventuele) waardevermindering en schade voor de rekening van de Klant zal komen.

5.6.          Indien de Klant tijdig een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht en de Producten gedemonteerd dienen te worden, zullen kosten voor demontage in rekening worden gebracht bij de Klant. GroothandelSolar is niet verplicht om muren, plafonds, dakpannen en/of andere zaken die door demontage van de Producten zijn aangetast in oorspronkelijke staat terug te brengen.

 

6.              Uitvoering van de overeenkomst en levering van de Producten

6.1.          GroothandelSolar zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Leveringstermijnen zijn nimmer fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6.2.          GroothandelSolar komt met de Klant gezamenlijk een datum en tijdstip overeen waarop de bestelde Producten conform de Overeenkomst worden geleverd. Bij de vaststelling van een datum en tijdstip gaat GroothandelSolar er vanuit dat GroothandelSolar de levering kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

6.3.          Een geplande dag voor de levering van de Producten kan in overleg met GroothandelSolar worden gewijzigd tot zeven dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke datum van levering van de Producten. Indien het verplaatsen/afzeggen van de oorspronkelijke datum van levering kosten met zich meebrengt, zal GroothandelSolar deze kosten in rekening brengen bij de Klant.

6.4.          GroothandelSolar regelt de verzending, het transport en de levering voor Klant. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan GroothandelSolar kenbaar heeft gemaakt. Verpakkingen van het Product neemt GroothandelSolar niet  terug.

6.5.          Geleverde Producten komen vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de Klant,  ook indien de eigendom nog niet op de Klant is overgedragen.

6.6.          De Klant draagt er zorg voor dat de te leveren Producten te allen tijde (in volle ladingen) tot en met de overeengekomen leveringsplaats kunnen worden gebracht bij gebreke waarvan GroothandelSolar de extra leveringskosten, als gevolg van het niet kunnen afleveren van de Producten in rekening kan brengen bij de Klant. Indien levering onmogelijk blijkt of indien Klant de bestelling niet kan aannemen, is Klant retourkosten verschuldigd aan GroothandelSolar.

6.7.          Indien de Klant de door GroothandelSolar aangeboden Producten niet afneemt, komen alle kosten en schades die hieruit voor GroothandelSolar voortvloeien, waaronder – maar niet uitsluitend – vervoers-, opslag- en bewaarkosten) voor rekening van de Klant.

6.8.          GroothandelSolar heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6.9.          GroothandelSolar is bevoegd om in gedeelten de Overeenkomst uit te voeren, dan wel (naar haar eigen keuze) gerechtigd te wachten met het uitvoeren van de Overeenkomst indien dit redelijk is ten opzichte van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 

7.              Prijzen

7.1.          Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes, in Overeenkomsten of op enige andere opgave van GroothandelSolar in euro’s en inclusief BTW. Additionele kosten, waaronder – maar niet uitsluitend – vervoerskosten, verpakkingskosten, meerwerk en alle overige kosten, komen  voor rekening van de Klant.

7.2.          Indien omstandigheden zich voordoen waar GroothandelSolar geen rekening mee kon houden en waar meerwerk uit voortvloeit, zal GroothandelSolar in overleg met de Klant het meerwerk uitvoeren en zijn de kosten met betrekking tot dit meerwerk voor rekening van de  Klant .

7.3.          GroothandelSolar heeft het recht om haar prijzen aan te passen. Deze aanpassingen zullen niet gelden voor Overeenkomsten die al gesloten zijn. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding en/of enige compensatie indien de prijzen door GroothandelSolar zijn aangepast.

7.4.          Klant kan zich, in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door GroothandelSolar. GroothandelSolar is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders, tenzij uit de betreffende offerte(s) en/of Overeenkomst(en) anders blijkt.

7.5.          Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door GroothandelSolar worden doorberekend aan de Klant. Indien GroothandelSolar dergelijke kosten zal doorberekenen aan de Klant, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.

 

8.              Facturatie, betaling en opeisbaarheid

8.1.          Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of tussen GroothandelSolar en de Klant overeengekomen aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.

8.2.          GroothandelSolar is gerechtigd om van de Klant een vooruitbetaling te verlangen van 50% van het aan GroothandelSolar verschuldigde bedrag.

8.3.          Indien de Klant een machtiging tot automatische incasso aan GroothandelSolar heeft verstrekt, is het GroothandelSolar toegestaan vanaf de datum van de factuur het verschuldigde bedrag van het bij GroothandelSolar bekende rekeningnummer af te schrijven. Mocht het bedrag niet door GroothandelSolar kunnen worden geïncasseerd en/of worden gestorneerd, dan geldt dat de Klant in verzuim is vanaf het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd dan wel wordt gestorneerd. 

8.4.          Klant moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag binnen de betalingstermijn schriftelijk bij GroothandelSolar hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan 30 dagen, moet de Klant uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

8.5.          Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Klant, nadat de Klant is gewezen op de te late betaling en GroothandelSolar aan de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund, ingaande de dag na ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van de betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag aan GroothandelSolar de wettelijke rente verschuldigd en is GroothandelSolar gerechtigd de door Groothandelsolar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,--; 10% over de daaropvolgende € 2.500,-- en 5% over de volgende € 5.000,-- met een minimum van € 40,--. 

8.6.          Al hetgeen de Klant aan GroothandelSolar verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien:

8.6.1.         het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van de Klant is uitgesproken;

8.6.2.         de Klant surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt;

8.6.3.         wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Klant wordt gelegd;

8.6.4.         wanneer de Klant (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt;

8.6.5.         de Klant (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

9.              Overmacht

9.1.          GroothandelSolar is niet aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtssituatie de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kunnen worden nagekomen. In geval van overmacht is GroothandelSolar gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat GroothandelSolar tot enige schadeloosstelling verplicht is.

9.2.          Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GroothandelSolar geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor GroothandelSolar niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan - maar niet uitsluitend - : werkstakingen in het bedrijf van GroothandelSolar of van derden waarvan GroothandelSolar op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, epidemieën / pandemieën, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van  toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van GroothandelSolar.

 

10.          Verplichtingen van de Klant

10.1.       De Klant is verplicht om alle gegevens en bescheiden, die GroothandelSolar nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in door GroothandelSolar gewenste vorm en op de gewenste wijze aan GroothandelSolar ter beschikking te stellen. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan GroothandelSolar verstrekte informatie.

10.2.       De Klant is zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanvragen van eventuele subsidies, de noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en/of akkoordverklaringen. GroothandelSolar is niet aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de Klant is aangevraagd.

10.3.       De Klant stelt GroothandelSolar en/of derden in de gelegenheid de Producten af te leveren en draagt ervoor zorg dat de plaats van aflevering van de Producten goed bereikbaar is. Klant is verplicht tijdens de levering een handtekening te plaatsen ter bevestiging van de aflevering. Tevens is Klant verplicht de Producten direct bij aflevering te controleren op eventuele schade. Indien schade door Klant wordt geconstateerd, dient Klant dit bij levering op de vrachtbrief van de transporteur te noteren en dient Klant hier eveneens direct en uiterlijk binnen 24 uur na constatering een melding van te maken aan GroothandelSolar door middel van het invullen van het contactformulier via het account van Klant die te bereiken is via de website van GroothandelSolar.

10.4.       De verantwoordelijkheid voor de werking en installatie van het Product ligt bij de Klant. Storingen en defecten dienen onmiddellijk schriftelijk aan GroothandelSolar te worden gemeld.

10.5.       De Klant is verplicht om het Product overeenkomstig de bestemming te gebruiken.


 

 

11.          Eigendomsvoorbehoud

11.1.       Alle geleverde goederen blijven het eigendom van GroothandelSolar totdat alle vorderingen die GroothandelSolar op de Klant heeft, waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes, volledig zijn betaald.

11.2.       Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval GroothandelSolar op de Klant vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de Klant in één of meer van zijn verplichtingen jegens GroothandelSolar.

11.3.       Ondanks het eigendomsvoorbehoud komen de geleverde goederen vanaf het moment van levering voor rekening en risico van Klant, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan de verkoper kan worden toegerekend. Klant is in dit kader verplicht de door GroothandelSolar geleverde goederen voldoende te verzekeren.

11.4.        

11.5.       De Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van GroothandelSolar te bewaren.

11.6.       Indien de Klant in verzuim is ten aanzien van prestaties zoals genoemd dit artikel, is GroothandelSolar gerechtigd de zaken die hem toebehoren, zelf voor rekening van Klant terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Klant geeft hierbij onherroepelijk volmacht aan GroothandelSolar om daartoe de bij of voor de Klant in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden.

 

12.          Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1.       De door GroothandelSolar te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van uitvoering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

12.2.       GroothandelSolar sluit – behoudens de verplichting tot herstel van gebreken die onder garantie vallen – elke aansprakelijkheid uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en ondergeschikten van GroothandelSolar.

12.3.       De aansprakelijkheid van GroothandelSolar is beperkt tot het bedrag waarop de door GroothandelSolar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

12.4.       Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, of als de schade niet is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van GroothandelSolar beperkt tot het factuurbedrag.

12.5.       GroothandelSolar is niet aansprakelijk voor schade doordat de Klant tekortschiet in verplichtingen die de Klant heeft jegens GroothandelSolar, waaronder in ieder geval begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, dan wel schade die ontstaat doordat de Klant onjuiste informatie heeft verstrekt.

12.6.       GroothandelSolar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de opbrengsten, dan wel de besparingen door de Producten lager worden dan op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

12.7.       GroothandelSolar is tegenover de Klant niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan GroothandelSolar of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Klant zijn opgedragen, toe te rekenen is of voor zijn risico komt, behoudens opzet en/of grove schuld.

12.8.       GroothandelSolar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het zelfstandig door Klant of derden (de-)monteren van door GroothandelSolar geleverde goederen.

12.9.       GroothandelSolar is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot:

12.9.1.      gevolgschade: hieronder wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, inkomstenderving, gemiste besparingen, bedrijfsschade en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

12.9.2.      opzichtschade: hieronder wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de goederen van GroothandelSolar door Klant wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.

12.10.    In geval GroothandelSolar door derden wordt aangesproken ter zake van schade, is de Klant van GroothandelSolar gehouden GroothandelSolar te vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en/of ondergeschikten van GroothandelSolar. Alle kosten en schade aan de zijde van GroothandelSolar die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Klant.

12.11.    Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die eventueel ten grondslag liggen aan de beslissing van Klant om een Overeenkomst te sluiten met GroothandelSolar zijn voor risico van de Klant.

12.12.    De Klant is tegenover GroothandelSolar aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

13.          Garantie

13.1.       Bij een juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde Producten gelden de in de Overeenkomst overeengekomen garanties. De garanties bestaat uit:

13.1.1.      Productgaranties: ook wel fabrieksgarantie genoemd zoals de leverancier van het Product heeft aangegeven. Deze garantie blijft beperkt tot het herstellen of het leveren van een soortgelijk Product, tenzij anders is vermeld in de Overeenkomst. De productgarantie vervalt indien de producent van het Product garanties – al dan niet door onvoorziene omstandigheden – niet meer kan bieden. De kosten voor het de – en monteren  van het Product vallen niet onder de productgarantie.

13.2.       De garantietermijn is per Product verschillend. Garantieperiodes kunnen oplopen van ten minste 1 jaar tot maximaal 30 jaar. De garantietermijn vangt aan op de leverdatum. Voor de exacte garantie per Product verwijst GroothandelSolar naar de ‘’datasheets garantie’’. De datasheets worden aan de Klant bij de levering van de Producten verstrekt. 

13.3.       In het geval GroothandelSolar in de offerte of in andere correspondentie een andere garantietermijn hanteert dan genoemd in de “datasheets garantie”, geldt de door GroothandelSolar in de offerte en/of andere correspondentie genoemde termijn. 

13.4.       GroothandelSolar is slechts aan eventueel overeengekomen garanties gebonden, indien en voorzover GroothandelSolar op haar beurt van de betreffende leverancier (of andere derde) ter zake garantie(s) heeft verkregen.

13.5.       Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

13.5.1.      normale slijtage;

13.5.2.      schade ontstaan door achterstallig onderhoud;

13.5.3.      onoordeelkundig gebruik;

13.5.4.      onderlinge kleurverschillen en/of verkleuringen van de Producten;

13.5.5.      schade ontstaan doordat het dak de extra ballast van de Producten niet kan dragen;

13.5.6.      gebreken aan of ongeschiktheid van door Klant gebruikte materialen of hulpmiddelen;

13.5.7.      derden die (herstel)werkzaamheden hebben verricht aan de door GroothandelSolar geleverde Producten;

13.5.8.      gebreken aan Producten die door derden zijn geleverd;

13.5.9.      vernielingen of aanpassingen aan het systeem door de Klant;

13.5.10.    (herstel)werk dat door GroothandelSolar of derden via GroothandelSolar wordt uitgevoerd na afloop van de in dit artikel geregelde garantietermijnen;

13.5.11.    defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren en/of mensen, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.

13.6.       Na de garantieperiode zoals vermeld in de Overeenkomst wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten. Deze garantievoorwaarden tasten de wettelijke rechten van de Klant  niet aan.

13.7.       Een geslaagd beroep op garantie(s) houdt in dat GroothandelSolar naar haar keuze de betreffende Producten zal herstellen, opnieuw leveren, vervangen opnieuw uitvoeren, dan wel de door de Klant betaalde prijs (deels) restitueert.

13.8.       Klant kan een garantieaanvraag indienen via het contactformulier in het account van Klant te raadplegen onder ‘’Garantie’’.

 

14.          Privacy

14.1.       Klant en GroothandelSolar zijn gehouden, bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zich te houden aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de andere partij.

14.2.       De Klant geeft GroothandelSolar toestemming om haar klantgegevens te delen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.


 

 

15.          Intellectuele eigendomsrechten

15.1.       Klant erkent dat elk recht van intellectueel eigendom, met betrekking tot de organisatie van GroothandelSolar, aan GroothandelSolar toebehoort. Klant zal geen inbreuk maken op de rechten van intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot octrooirecht, modellenrecht en auteursrecht) van GroothandelSolar.

15.2.       Alle eventueel getoonde en/of verstrekte (waaronder informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, specificaties, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen specificaties, afmetingen, gewichten, berekeningen en andere omschrijvingen van GroothandelSolar en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder maar niet beperkt tot octrooirecht, modellenrecht en auteursrecht) en knowhow worden en blijven eigendom van GroothandelSolar, ook al zijn aan de Klant voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht

15.3.       Het is de Klant niet toegestaan om hetgeen genoemd in artikel 15.2 in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij GroothandelSolar hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

 

16.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1.       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GroothandelSolar partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.

16.2.       Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

16.3.       Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Assen exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen GroothandelSolar en de Klant. Het staat echter GroothandelSolar vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen GroothandelSolar en de Klant ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

 

 

Wat heb je een klein scherm!

Wij ondersteunen schermen met een breedte van minimaal 360 pixels. Bekijk je onze website op een smartphone? Dan raden we je aan om deze in landscape modus te bekijken.